Poprzednie edycje
VII edycjaVI edycjaV edycjaIV edycjaIII edycjaII edycjaI edycja

KONKURS KOMPOZYTORSKI

Jednym z szczególnych punktów programu Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic jest Konkurs kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego. Konkurs odbywają się co dwa lata a idea jego stworzenia dla młodych kompozytorów znalazła poparcie profesora Krzysztofa Pendereckiego. To powodujące duże zainteresowanie i poruszenie w środowisku kompozytorskim wydarzenie jest rezultatem inicjatywy dyrekcji Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.

Kompozycje oceniane są przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. W poprzednich edycjach funkcje jurorów sprawowali: prof. Krzysztof Meyer, Tadeusz Wielecki, Mikołaj Górecki, prof. Krzysztof Olczak, prof. Marian Borkowski, prof. Eugeniusz Knapik.

Mając przeświadczenie o konieczności wprowadzania powstającej dziś muzyki do szerokiego obiegu kultury oraz wspierania młodych talentów, tworzymy przestrzeń dla debiutujących kompozytorów. Konkurs daje szansę na to aby ich twórczość zabrzmiała w trakcie jednego z koncertów oraz została zaprezentowana licznemu gronu odbiorców.

 

Konkurs-Kompozytorski-700x250

 
Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu 2017_pdf
Formularz Zgłoszeniowy_2017_doc
Formularz Zgłoszeniowy_2017_pdf
Oświadczenie Uczestnika_2017_doc
Oświadczenie Uczestnika_2017_pdf
Oświadczenie Opiekuna_2017_doc
Oświadczenie Opiekuna_2017_pdf

 

Wyciąg z regulaminu:

1. Organizatorem Konkursu jest Polska Filharmonia Kameralna Sopot.
2. Konkurs skierowany jest do młodych kompozytorów mających obywatelstwo polskie, zamieszkałych na terytorium całego świata oraz dla kompozytorów innych narodowości zameldowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które są urodzone nie wcześniej niż 15 czerwca 1982 roku.
4. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu na orkiestrę smyczkową (dalej: Utwór) o następującej maksymalnej obsadzie wykonawczej: 6-5-4-3-1.
5. Dopuszcza się użycie jednego spośród wymienionych instrumentów solowych: flet, obój, klarnet, fagot.
6. Czas trwania Utworu powinien mieścić się w granicach 10 minut – 15 minut.
7. Nie dopuszcza się użycia taśmy lub live electronic.
8. Każdy kompozytor może zgłosić maksymalnie trzy Utwory.
9. Ostatecznym terminem nadsyłania (dostarczenia) partytur jest 15 czerwca 2017 roku (nie decyduje data stempla pocztowego). Partytury należy wysłać na adres:
Polska Filharmonia Kameralna Sopot
ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot
z dopiskiem „IV Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego”
10. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik przesyła lub składa pod adresem wskazanym w punkcie powyższym kopertę oznaczoną dopiskiem „IV Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego”, zawierającą:
a) cztery egzemplarze partytury w formie wydruku z programu komputerowego do edycji nut, niezawierającego danych osobowych Uczestnika a oznaczonych godłem literowym, cyfrowym lub literowo-cyfrowym.
b) osobną, zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, jakim zostały oznaczone partytury, zawierającą:
• wypełniony Formularz Zgłoszeniowy
• własnoręcznie podpisane Oświadczenie, a w przypadku osób niepełnoletnich, podpisane przez opiekuna prawnego.
W przypadku nadesłania przez Uczestnika większej ilości Utworów, każdy z nich powinien być traktowany jako osobne zgłoszenie, czyli zgłoszony w odrębnej kopercie i oznaczona innym godłem.
Uwaga! Umieszczenie na pracy konkursowej informacji mogących ujawnić tożsamość Uczestnika dyskwalifikuje zgłoszoną pracę.
11. Do czasu Gali Finałowej, nadesłane Utwory nie mogą być opublikowane, wykonywane publicznie ani zgłoszone na inny konkurs kompozytorski.
12. Kompozycje oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
13. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 5 lipca 2017 roku. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail. Informacja o wynikach Konkursu zostanie również umieszczona na stronie internetowej www.sopotclassic.pl.
14. Prawidłowe dostarczenie wszystkich materiałów jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Zgłoszenia dostarczone po 15 czerwca 2017 roku nie będą uwzględnione (nie decyduje data stempla pocztowego).
15. W Konkursie przewiduje się następujące nagrody:
• I Nagroda – 10 tysięcy PLN (brutto)
• II Nagroda – 7,5 tysiąca PLN (brutto)
• III Nagroda – 5 tysięcy PLN (brutto)
16. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
17. Podczas Gali Finałowej, która odbędzie się w sali Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, zostaną wykonane Utwory wybrane spośród nagrodzonych lub wyróżnionych kompozycji.
18. Wskazani przez Organizatora Konkursu Laureaci Konkursu zobowiązani są przesłać Organizatorowi Konkursu głosy orkiestrowe w przeciągu pięciu dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. Głosy orkiestrowe powinny być przygotowane w programie komputerowym do edycji nut oraz przesłane w formie elektronicznej w formacie PDF.
19. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż Utwór zgłoszony do Konkursu nie był dotąd publikowany, wykonany publicznie ani nagrodzony na innym konkursie kompozytorskim.

 


 

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO IM. K. PENDERECKIEGO

 

2015 / III EDYCJA

 

I nagrody nie przyznano
II nagroda (ex aequo):
Michał Ziółkowski za kompozycję pt. OPENING OLD WOUNDS
Artur Słotwiński za kompozycję pt. GRY MIEJSKIE
III nagroda:
Wojciech Michno
za kompozycję pt. APOKATASTASIS

 

2013 / II EDYCJA

 

I nagroda:
Wojciech Michno za kompozycję pt. IN MEMORIAM
II nagroda:
Kamil Cieślik za kompozycję pt. MUSIC OF 6184 NOTES
III nagroda:
Grzegorz Jurczyk za kompozycję pt. NIEDOWIDNOKRĄG

 

2011 / I EDYCJA

 

I nagroda (ex aequo):
Natalia Chernyi za kompozycję pt. PRZEPIĘKNE SMYCZKI
Kamil Cieślik za kompozycję pt. MUZYKA NA SMYCZKI
II i III nagrody nie przyznano